Privacyverklaring

SHO Consultancy, gevestigd aan Annie Romein-Verschoorlaan 20 1784 NZ Den Helder, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Annie Romein-Verschoorlaan 20
1784 NZ Den Helder
info@SHO-Consultancy.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

SHO Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat u deze zelf aan hem verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Kamer van Koophandel (KvK) nummer
 • Overige persoonsgegevens en financiële gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

SHO Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de door u aan hem verstrekte opdracht.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

SHO Consultancy zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verrichten van de opdracht waarvoor ze ter beschikking worden gesteld, behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.

Delen van persoonsgegevens met derden

SHO Consultancy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de onderlinge overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SHO Consultancy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij SHO Consultancy een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die hij van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@SHO-Consultancy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kan u worden gevraagd een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. SHO Consultancy reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SHO Consultancy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Cookies

SHO Consultancy maakt bij het aanbieden van zijn digitale diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt ervoor kiezen om deze cookies uit te zetten, maar dit kan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze website bemoeilijken. SHO Consultancy gebruikt op zijn website uitsluitend functionele en analytische cookies.

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden

SHO Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@SHO-Consultancy.nl